TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Veda a výskum


Najbližšie plánované udalosti

"Som presvedčený, že vedecké poznanie je jedným z vrcholov ľudského úsilia. Netvrdím, že poznanie nemôže nikdy spôsobiť zlo. Tvrdím však a to veľmi dôrazne, že poznanie neporovnateľne častejšie prináša úžitok ako škodu a strach z poznania je oveľa škodlivejší" (Bertrand Russell)

Hľadáme respondentov/participantov do výskumov

Hľadáme učiteľov ZŠ (nultý a prvý ročník), ktorí pracujú s deťmi z viacjazyčného prostredia, ktoré pri vstupe do ZŠ nerozprávajú dostatočne po Slovensky. Ak máte záujem zúčastniť sa experimentálneho vzdelávania a inovatívnou formou naučiť deti vo Vašej triede slovenský jazyk, ozvite sa nám na zacharova(at)fedu.uniba.sk

Výskumné aktivity vedieme v nasledovných oblastiach psychológie:


1. V oblasti vývinovej psycholingvistiky a lingvodidaktiky sa výskumné aktivity zameriavajú na oblasť prirodzeného osvojovania si viacerých jazykov a efektívneho učenie cudzích jazykov predovšetkým v ranom veku a predškoslkom veku (0-6 rokov) v špecifickom prostredí (SEN children, Home schooling, Parenting involvement, Kurzy jazykov...). Na túto tému bol ukončený dizertačný výskum a medzinárodný výskumný projekt Bilfam - staňte sa dvojjazyčnou rodinou! (2010-2013). Kontinuálne prebieha spolupráca s Univerzitou v Ríme La Sapienza, Taliansko a s Universitatea de Medicină și Farmacie – Iași, România.

2. V oblasti vzdelávania učiteľov a lektorov cudzích jazykov sa spolupodieľam na projekte VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov, v ktorej sa špecializujem na rozvíjanie interindividuálnych kompetencií, ale tiež využívanie nových technológií pri vyučovaní (video, web) a inovatívnych spôsobov práce so žiakmi a študentami (využívanie narácie, emócií, vnútornej motivácie).

KEGA 2017 - 2019 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov
VEGA 2017 - 2019 Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe
VEGA 2016 - 2018 Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia
Zúčastňuje sa projektu Globálneho vzdelávania pre vysokoškolských učiteľov v rokoch 2017/2019. Univerzitná sieť globálneho vzdelávania
KEGA 067UK-4/2014 Integratívna metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií, rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A - spoluriešiteľka
VEGA 2013 - 2015 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov - spoluriešiteľka
EU LLP 2011 - 2013 Let´s Become a Bilingual Family - BilFam


Členstvo v medzinárodných a národných organizáciách:


SAUP - Slovenská asociácia učiteľov psychológie
EECERA - European Early Childhood Education Research Association, pôsobí ako koordinátor pre Slovenskú republiku

REYLL - Research into Early Years Language Learning - Multilingual Childhoods

Prehľad všetkých publikácií
Kniha: Early Years Second Language Education

Vedené bakalárske a magisterské a záverečné práce sú na témy:


2017/2018
Rozširovanie naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia  metódou naratívny formát - v procese
Vplyv dramatizácie a pohybu na rozvoj jazykových kompetencií v štátnom jazyku u detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia - v procese
Explicitné a implicitné predsudky učiteľov pri práci s rómskymi žiakmi - ZP obhájená
Naratívne kompetencie v slovenskom a maďarskom jazyku u slovensko-maďarských bilingválnych žiakov pri vstupe do prvého ročníka - v procese
Čitateľské kompetencie u bilingválnych detí v mladšom školskom veku - obhájené
Čitateľské kompetencie u bežných detí v mladšom školskom veku - v procese
Čitateľské kompetencie u rómskych detí v mladšom školskom veku - v procese
Čitateľská a naratívna kompetencia u bilingválnych detí v mladšom školskom veku - Bc. - obhájená
Kvalita života adolescentov s potravinovou alergiou - Bc. obhájená2016/2017
Úroveň naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u rómskych detí v prvom ročníku ZŠ. rozš. ZP- obhájená - publikovaná
Rozvoj vizuálnej a sluchovej diferenciácie u detí zo ZŠ pomocou metódy Spumáto. rozš. ZP- obhájená - publikovaná
Kvalita života detí s celiakiou - Bc. Obhájená, publikovaná

2015/2016
Naratívna kompetencia u slovensko-maďarských bilingválnych detí v materinskom a cudzom jazyku - neukončená
Rané aktivity matky a ich dopad na rečový vývin dieťaťa/ Bc. - neukončená
Vplyv raného bilingválneho vzdelávania detí na rozvoj ich kognitívnych zručností /Bc. -neukončená
Vplyv počítačových hier na zmenu koncentrácie pozornosti detí /Mgr. - obhájená, publikovaná
Školská zrelosť a odklad školskej dochádzky z pohľadu rodičov detí / Bc. - obhájená, publikovaná
Prejavy poruchy pozornosti a hyperaktivity u detí v predškolskom veku v materských školách / Bc. - obhájená, publikovaná
Vplyv raných na pohyb zameraných aktivít matky a dieťaťa na rozvoj zručností u detí/ Bc. - obhájená
Adaptácia detí na školské prostredie a jej zvládanie /PeP - Mgr. - obhájená
Vplyv predčasného zaškolenia žiaka do prvého ročníka na jeho neskoršie úspechy /PeP - Mgr. - obhájená

2014/2015
Sebahodnotenie interpersonálnych kompetencií učiteľa u budúcich učiteľov/Bc. - obhájená
Problémové správanie u detí mladšieho školského veku / Bc. - obhájená

Komunikácia učiteľ-žiak z pohľadu interakčnej analýzy. /rozš./ZP - obhájená
Neverbálne správanie učiteľa 1.stupňa počas vyučovania. /rozš./ZP - obhájená
Efektivita vyučovania cudzieho jazyka na 1. stupni základných škôl z pohľadu rodičov žiakov. /rozš./ZP - obhájená

2013/2014
Psychické komponenty posttraumatického rastu u žien rôzneho veku/Mgr/ práca úspešne obhájená - publikovaná


Zdieľaj:
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás