TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Obchodné podmienky1. Zmluvné strany

„Kupujúcim“, resp. „objednávajúcim“, resp „užívateľom“ sa rozumie tuzemská fyzická osoba, tuzemská fyzická osoba - podnikateľ, alebo tuzemská právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku. Doručovacia adresa, respektíve adresa registrácie podnikateľa, alebo právnickej osoby musí byť na území Slovenskej republiky. Elektronická objednávka môže byť realizovaná len pomocou elektronického obchodu a to po registrovaní a oboznámení sa s týmito obchodnými podmienkami. „Predávajúcim“, resp. „Poskytovateľom“ sa rozumie: HAVAVA, s.r.o., Starorímska 4, 851 10 Bratislava, IČO: 46 615 172, DIČ: 2023496310.2. Registrácia

Kupujúci je pri registrácii povinný pravdivo vyplniť (alebo nevyplniť, v prípade nepovinných položiek) všetky položky registračného formulára a tieto prostredníctvom nástrojov zabezpečeného prostredia internetového obchodu aktualizovať v prípade zmeny. Kupujúci sám zodpovedá za korektnosť týchto údajov a tým aj za prípadné škody a problémy spôsobené nekorektnosťou, alebo neaktuálnosťou týchto údajov pri objednaní tovaru
a tvorbe dokumentov súvisiacich s objednávkou (platobné príkazy, faktúry, výdajkové listy, adresné štítky a pod...).
Pri odoslaní registračného formulára (alebo objednávky), Kupujúci, resp Užívateľ súhlasí s týmito obchodnými podmienkami v plnom rozsahu, čo potvrzduje označením príslušného políčka.3. Objednávka - kúpna Zmluva

Kupujúci objednáva tovar, alebo Službu, tj. uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním objednávky prostredníctvom funkcie košíka internetového obchodu. Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka.(*Ak je kupujúci právnická osoba, musí uviesť pri registrácii aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V takom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve) Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať, alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku po uplynutí primeranej doby od splatnosti sumy objednávky, pričom objednávajúci nereaguje na výzvy k úhrade, alebo k akejkoľvek komunikácii o predmetnej objednávke, prípadne ak objednávajúci potvrdí záujem objednávku zrušiť.4. Automatické vytvorenie objednávky, rezervácia a splatnosť

Odoslaním objednávky z košíka dochádza k automatickému vytvoreniu objednávky v systéme a rezervácii tovaru, do výšky nachádzajúcej sa práve na sklade. Tovar sa zákazníkovi odosiela naraz. V prípade záujmu o skoršie dodanie tovaru, ktorý je na sklade v čase odoslania objednávky, nás kontaktujte. V prípade neprijatia očakávanej platby za objednávku do štyroch (4) pracovných dní si predávajúci vyhradzuje právo tento tovar odrezervovať. Predávajúci si vyhradzuje právo uvoľniť rezerváciu aj skôr, a to najmä v prípade, ak existuje dôvodná pochybnosť, alebo informácia od objednávajúceho, že objednávka nebude uhradená. Na druhej strane, rezervácia môže byť podržaná aj dlhšie, podľa tomu predchádzajúcej dohody medzi predávajúcim a objednávajúcim.
5. Dodacie podmienky

Po pripísaní platby za objednávku na náš účet (okrem dodania na dobierku) bude bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní,
kupujúcemu tovar zaslaný prostredníctvom bežne zaužívaného prepravcu, podľa spôsobu dodania špecifikovaného pri odoslaní objednávky.
Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. V prípade straty, alebo poškodenia tovaru dopravnou spoločnosťou, preberá na seba zodpovednosť predávajúci - tovar je zvyčajne poistený. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru. Dodanie podľa platného cenníka uskutočňujeme len na území slovenskej republiky. Do iných krajín tovar nedodávame. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba, obstaranie objednaného tovaru, alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.
6. Platobné podmienky

Po vytvorení objednávky v systéme bude na Vášu mailovú adresu zadanú pri registrácii (odoslaní objednávky) zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Platobný príkaz si možno pre jednotlivú objednávku kedykoľvek vygenerovať aj priamo prostredníctvom zabezpečenej stránky ´Moje objednávky´ v internetovom obchode a to hneď po vygenerovaní objednávky v systéme.
Daňový doklad – faktúra je k dispozícii na stiahnutie, respektíve tlač v menu ´Moje objednávky´ po prijatí úhrady za objednávku na náš účet. V prípade objednávky bez registrácie na stránke je elektronická faktúra poslaná na kontaktnú mailovú adresu zadanú pri odoslaní objednávky.


Možnosti platieb:

- Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu z iného bankového účtu na náš účet: pozri Kontaktné údaje.
Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum úhrady považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu. Vzhľadom na rezervačný mechanizmus tovaru v internetovom obchode odporúčame zadať platobný príkaz ešte v deň vytvorenia objednávky, tak aby mohla byť za bežných okolností platba pripísaná na náš účet do troch (3) pracovných dní.
V prípade platby poštovou poukážkou je vhodné o tejto skutočnosti vopred informovať a dohodnúť si predĺženie rezervácie tovaru. Podobne si možno dohodnúť predĺženie, alebo znovuzarezervovanie objednaného tovaru po zrušení rezervácie, v prípade uhradenia platobného príkazu neskôr ako v deň vytvorenia objednávky. Na tieto účely je využívaná mailová adresa info@hocus-lotus.sk. V predmete je vhodné uviesť identifikačný údaj objednávateľa a číslo objednávky.
Vklad na účet v hotovosti sa nepovažuje za bezhotovostný prevod a je bankou spoplatnený.

- Hotovostná platba je možná len pri dodaní tovaru na dobierku, pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti.

- PayPal účet a platobné karty možno použiť pri objednaní produktov v našom online obchode. Táto možnosť je k dispozícii len pre objednávky v sume od 10 €, odoslané prostredníctvom košíka v online obchode.7. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ a dodanie tovaru prebehlo prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo iného prepravcu, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu
odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky
údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho, číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom
do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a originálne zabalený (neodbalený).
Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar
zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní a skontrolovaní tovaru.
Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu nebude vyzdvihnutý.
V prípade nevyužitia uhradených služieb, alebo v prípade akceptovanej reklamácie sa peniaze nevracajú. V takom prípade má zákazník nárok na jednorázovú zľavu z ceny nasledujúcej objednávky do výšky predmetnej sumy. Zákazník uhradí len kladný rozdiel sumy nasledujúcej objednávky a predmetnej sumy.8. Reklamácia

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. V prípade objavenia výrobnej vady, alebo vyskytnutia sa nefunkčnosti tovaru pri používaní v súlade s návodom výrobcu tovaru, v záručnej dobe, možno tovar reklamovať. Reklamovaný tovar treba odoslať doporučene na našu poštovú adresu, bezpečne zabalený a na vlastné náklady, alebo dopraviť osobne. Reklamácia bude riešená bezodkladne, pokiaľ to bude možné, do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. V prípade, že bude reklamácia trvať dlhšie, zákazník bude o danej skutočnosti vopred informovaný. Pri reklamácii tovaru v záručnej dobe je rozhodujúce vyjadrenie výrobcu. Pokiaľ nie je uvedené inak, je platná záručná doba 24 mesiacov od dátumu kúpy tovaru. V prípade multimediálneho obsahu (audio, video, software) ide o nákup licencie na užívanie a v tomto prípade tovar ako taký nemožno reklamovať.
Obmedzenú záruku poskytujeme v prípade nefunkčnosti nosiča multimediálneho obsahu, pričom má zákazník nárok na funkčnú kópiu zakúpeného obsahu, v prípade že sa v reklamačnom konaní potvrdí nefunkčnosť nosiča.9. Ochrana osobných údajov (aktualizované 22.5.2018)


Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, registráciou účtu alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telefón). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v tomto bode a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v tomto bode len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na dodanie tovaru alebo prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou dopravnej spoločnosti pri dodaní tovaru a spoločnosti Astiret, s.r.o. (IČO: 44 789 700), ktorá je technickým realizátorom a prevádzkovateľom systémov Tefnet, na ktorých bežia webstránky Prevádzkovateľa. V prípade že by malo dôjsť k poskytnutiu osobných údajov nad rámec týchto obchodných podmienok, je Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

Užívateľ má možnosť zverejniť svoju osobnú prezentáciu, vrátane osobných údajov, prostredníctvom funkcie na to určenej, ktorá je dostupná v nastaveniach účtu užívateľa. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade zneužitia osobných údajov zverejnených samotným užívateľom.

Užívateľ má právo zabudnutia. Ak požiada v písomnej forme o vymazanie jeho osobných údajov, Prevádzkovateľ je povinný vymazanie zabezpečiť, ak už údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, alebo Užívateľ odvolá svoj súhlas na spracúvanie a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.


10. Reklama, propaganda a tvorba obsahu


Možnosti komunitnej časti tejto webstránky nemožno žiadnym spôsobom zneužiť na akúkoľvek komerčnú propagáciu produktov a/alebo služieb registrovaného užívateľa, alebo tretích strán. Toto sa týka najmä, avšak nielen, článkov, vlákien vo fóre a ich príslušných diskusných častí. Jediná forma reklamy, ku ktorej prevádzkovateľ stránky týmto udeľuje súhlas, je prostredníctvom vlastného profilu užívateľa, tj. článku ľubovolného typu, ale bez zadanej kategórie. Akékoľvek iné odkazy na reklamný obsah umiestnený na tejto, alebo aj inej web-stránke, budú zmazané. V prípade opakovaného porušenia podmienok si prevádzkovateľ tejto webstránky vyhradzuje právo zablokovať možnosť prispievať k obsahu, alebo právo úplného zablokovania konta užívateľa, podľa závažnosti porušenia.

Rovnaké podmienky sa vzťahujú aj voči publikovaniu nezákonného obsahu, nemravného obsahu, alebo pornografie. Pod nezákonný obsah spadá aj porušenie autorských práv.

11. Podmienky ďalšieho predaja, distribúcie a použitia materiálov Hocus&Lotus. (aktualizované 22.6.2018)


Materiály Hocus&Lotus sú určené pre osobnú potrebu, respektíve pre potrebu účastníkov kurzov organizovaných prostredníctvom kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že materiály Hocus&Lotus nemôže ďalej voľne predávať, bez osobitného povolenia predávajúceho. Pod osobitným povolením sa rozumie aj certifikovaná škola Hocus&Lotus, respektíve certifikovaná magická učiteľka Hocus&Lotus, ktorá pôsobí v mene kupujúceho. Voľný predaj materiálov prostredníctvom internetového obchodu si vyhradzuje predávajúci a je týmto kupujúcemu vyslovene zakázaný.

Zakúpenie materiálov Hocus&Lotus kupujúceho neoprávňuje na použitie materiálov pre organizovanie komerčných kurzov. Použitie materiálov je týmto obmedzené len na osobné účely v rodine, prípadne ako doplnkový materiál v škôlke, alebo škole, popri inej metóde, alebo klasickom vyučovaní, pričom sa vyslovene zakazuje spojiť takéto používanie materiálov s označením, alebo akýmkoľvek iným odkazom na metódu Hocus&Lotus, alebo kurz Hocus&Lotus. Právo učiť metódou Hocus&Lotus má len osoba, ktorá absolvuje certifikované školenie Magická učiteľka Hocus&Lotus. Bez absolovania školenia nemožno zabezpečiť kvalitu vyučovania - z tohto dôvodu sa akékoľvek porušenie tohto bodu považuje za zásadné poškodzovanie obchodnej značky a dobrého mena metódy Hocus&Lotus a v tomto zmysle sa bude na porušenie aj prihliadať.


12. Ochrana vlastníckých práv a registrovanej obchodnej značky Hocus&Lotus.


- Hocus&Lotus je registrovaná obchodná značka. Všetky práva na obrázky obsahujúce postavičky, respektíve napodobeniny postavičiek Hocusa a/alebo Lotus-ky patria vlastníkovi značky, Talianskej spoločnosti D.I.T.I srl. Všetky tieto práva sú pre územie a pôsobnosť v Slovenskej republike zmluvne prenesené na spoločnosť Havava, s.r.o.
- Aj čiastočné použitie týchto, respektíve akýchkoľvek iných obrázkov ne-zameniteľne patriacich ku chránenému obsahu Hocus&Lotus nie je povolené bez výslovného súhlasu Havava, s.r.o.
- V prípade použitia akéhokoľvek grafického, zvukového, alebo textového obsahu Hocus&Lotus, respektíve obsahu získaného zo stránok hocus-lotus, je zákazník povinný nás o tom informovať a zároveň každá internetová stránka s týmto obsahom musí obsahovať aj viditeľný odkaz na hlavnú stránku hocus-lotus.sk. Zároveň je povinný riadne označiť zdroj, respektíve konkrétneho autora, ak je známy.
- Vyslovene sa zakazuje používanie chráneného názvu Hocus&Lotus, alebo jeho obmien v názvoch firiem, obchodných označeniach, alebo produktoch tak, že by to navodzovalo dojem vlastníctva práv na tento chránený názov.
- Pre propagáciu kurzov nie je možné použiť text zo stránok Hocus a Lotus, pokiaľ Vám jeho použitie nebolo písomne povolené.
- V prípade nejasností v ktoromkoľvek bode, alebo žiadosti o povolenie použitia obsahu, odporúčame kontaktovať nás.
- Platnosť tohto odseku nie je dotknutá ne-pristúpením k týmto obchodným podmienkam , keďže vychádza zo zmluvných práv na chránený obsah Hocus&Lotus.
- Možnosť označiť svoje kurzy ako Kurzy vyučované metódou ´Hocus a Lotus´ majú povolené len CERTIFIKOVANÉ MAGICKÉ UČITEĽKY a školy, ktoré sa rozhodnú rešpektovať všetky podmienky Prof. Taeschner si po podpísaní licenčnej zmluvy môžu uvádzať označenie: CERTIFIKOVANÁ ŠKOLA HOCUS & LOTUS.


13. Záverečné ustanovenia


Kupujúci prehlasuje, že sa pri registrácii, alebo najneskôr pred odoslaním objednávky, oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito podmienkami súhlasí. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ nie je individuálne dohodnuté inak. Súčasťou obchodných podmienok je aj stránka zliav a cien.


Zdieľaj:
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás