TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Psychológia - STU

Z kategórie: 'Pedagogická a školská psychológia'

Rozsah vyučovacích hodín v dvoch semestroch 45 hodín.

Vyučovanie a linky na prednášku sú podľa jednotlivých termínov:
Denní študenti a študentkyExterní študenti a študentky
vždy od 14.00 do 17:45Od 08.00 do 16.00
1 prednáška 5 hodín1 prednáška 8 hodín
5.11.2021obed od 12.12-13.00
12.11.202118.11.2021
3.12.20219.12.2021
17.12.202110.12.2021

Podmienky pre skúšku - zimný semester:

    • vypracovať zadanie - experiment téma učenie (cca. 10 hodín práce študenta alebo študentky) - 10 bodov
    • písomný test online - 45 bodov - je potrebné ho urobiť na min. 27 bodov, aby mohol študent ísť na ústnu skúšku (počet otázok 20 - uzatvorené aj otvorené)
    • ústna skúška (MS Teams, vždy po troch študentov/študentky - 45 bodov (3 otázky - každá po 15 bodov)


Zimný semester

Základy psychológie a kognitívna psychológia (10 hodín):
Prezentácia z prednášky
Psychológia ako veda
Psychika človeka,
vymedzenie psychických procesov
pamäť a druhy pamäte
učenie
vplyv kontextu na odovanie a vybavovanie
podstata reprodukcie
analýza pamäťových procesov vo vzťahu k procesu učeni a a učenia sa
podmienky a postupy podporujúce trvácnosť uchovania vedomosi
metódy diagnostiky úrovne pamäti vo výučbe
zrenie myšlienkových procesov
druhy myslenia
myšlienkové operácie a pojmy/kategórie
reprezetnácie slov a symbolov
možnosti diagnostikovania úrovne myslenia
sociokultúrne vplyvy na myšlienkové procesy
inteligencia a možnosti jej zvyšovania v procesy výchovy a vzdelávania
typy a riešenie problémov, cyklus riešenia problémov
,
Psychológia interaktívne - Myslím teda som Psychológia interaktívne: Som taký, ale prečo?
Psychológia interaktívne,
Psychológia trochu inak,
Kubáni. 2010. Všeobecná psychológia.

Vývinová psychológia: (5 hodín)
Vývin a vývinové zmeny´
zákonitosti psychického vývinu
uzlové body a senzitívne fázy vo vývine
teórie vývinu (nativistické/endogenistické, empiristické/exocgenistické a interakčné) a ich význam pre oblasť výchovy a vzdelávania
podstata procesov zrenia a učenia a ich vzájomné väzby
periodicázia psychického vývinu
kognitívny vývin
citový a osobnostný vývin a ich vzájomná determinovasť
osobnosť žiaka a jeho psychické vlastnosti, schopnosti, rysy osobnosti, temperament, charakter
tvorivosť, vzťah inteligencie a tvorivosti, zadávanie tvorivých úloh

Prezentácia z 3.12.2021

OD NARODENIA PO MATURITU časť 1 - OD NARODENIA PO VSTUP DO ŠKOLY by Zlatica Jursová Zacharová is licensed under CC BY-NC-ND 4.0


Pedagogické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov v škole (10 Hodín)Skupinová dynamika a jej činitele (siele a štruktúra kupiny, pravidlá a normy, skupinové pozície, skupinová kohézia a tenzia)
sociálne interakcie
školská trieda
vzťah učiteľ a žiak povaha vzájomnej komunikácie
interakčná analýza
analýza vnímania učiteľa žiakmi vo vzájomnej komunikačnej rovine
sociálna pozícia, rola a status
sociálna konformita a nonkonformita
konflikt rôl
sociálne učenie, identifikácia so vzorom
učenie sa rolám
sociálna klíma a atmosféra
vzorce sociálnych vťahov v školeksej triede
vrstovnícka skupina, podstkupiny v školskej triede
metóda sociometrie
sociálne zručnosti a tréning sociálnych zručností
asertivita a agresivita - vymedzenie a vzájomné prepojenie
konflikt a typy konfliktov
zásady a postupy pri riešení školských výchovných situácií

Letný semester:

Prevencia problémového správania žiakov (10 hodín)Problémové správanie
príčiny nežiadúcich spôsobov správania
fyzický konflikt
problémy so skupinovým správaním
vyhýbanie sa škole
šikanovanie
poruchy správania
Kategórie rizikového správania žiakov
posudzovanie školského správania a chyby pri jeho identifikácii
Disciplína, postupy na udržanie primeranej disciplíny v skupine
preventívne opatrenia na uzdržanie disciplíny
riešenie nedodržania disciplíny
zvládanie disciplíny v školskej triede
používanie trestov
zákon prirodzených dôsledkov
logické dôsledky
techniky modifikácie správania
vedenie výchovného rozhovoru
výchovný rozhovor, neverbalita a analýza chýb
prevencia - cieľ primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencie
tímové riešenia
spolupráca učiteľa, výchovného poradcu, školského psychológa, poradenského psychológa, drogového koordinátora, sociálneho pracovníka
vybrané preventívne programy

Teoretické modely učenia a vzdelávania (10 hodín)Učenie sa ako pojem, vymedzenie pjmu učenie z neurofzyiologického hľadiska - reflexná teória (Pavlov)
Behaviorálne modely a teórie
kognitívne teórie
psychosociálne modely a teórie
zákony učenia
podmienky učenia
kognitívny a učebný štúl
kognitívna mapa a väzba na obsah vyučovania
stretégia učiteľa pri riadení školskej triedy
roblematický žiak
nesprávne zaradený žiak
zaostávajúci žiak
nadaný žiak
žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
žiak so špecifickými poruchami učenia
individuálne vzdelávanie pláný a hodnotenie
Motivacia žiaka, slabý prospech a neprospievanie
strach a tréma
frustrácia, záťaž a stres v práci žiaka a učiteľa
Základy krízovej intervencie v škole


Prvá prednáška - Základné informácie o psychológii
Druhá prednáška - Senzorické procesy
Tretia prednáška - Pamäť a učenie.

Štvrtá prednáška: Predstavivosť, Pozornosť.
Piata prednáška: Myslenie a reč, Inteligencia.
Pozrite si videá nižšie.

Šiesta prednáška (prosím, prečítajte si to aj z Plhákovej, Boroša a iných) Motivácia, Emócie a city. Pozrite si videá.


Doplňujúce zdroje:

Naozaj využívame len 10% nášho mozgu?
Pavel Graus prednedávnom (2015) vytvoril zaujímavý cyklus prednášok o mozgu - pozrite si časti o vnímaní :). Dúfam, že Vám to pomôže porozumieť učivu!
,
Celá séria videí: Manuál na mozog


Nižšie videá sa vzťahujú k prednáške o učení, prosím pozrite si ich:


Neurofilozofia
Emócie:
Dr. Ekman - emócieLie to me
Inteligencia:


Veľmi zaujímavé video Dr. Dispenza
Dôkaz, že deti po narodení rozlišujú fonémy materinského jazyka od foném cudzieho jazyka (Moon, Lagercrantz, Kuhl, 2013)
Stages of Speech and Language Development
Prečo nás detstvo ovplyvní na celý životPubertaJak pěstovat puberťáka
Článok o konšpiračných teóriách Magazín InVivo


Radosť sa začína úsmevom
The Monty Hall problem
Hitler
Cukor
Štádiá morálneho vývinuhttps://www.havava.eu/modules/cms/pics/link.gif
Vedia deti rozlíšiť medzi dobrým a zlým
deti regulujú svoje správanie podľa dospelého

Ohodnoďte tento článok bodmi od 1 do 10. Viac je lepšie:

id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás