TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Psychológia - STU

Z kategórie: 'Pedagogická a školská psychológia'

Rozsah vyučovacích hodín v dvoch semestroch 45 hodín.
Presun stránky a informácií na www.havava.sk - Psychológia STU.

Zimný semester

Základy psychológie a kognitívna psychológia (10 hodín):
Prezentácia z prednášky
Zadanie k seminárnej práci
Psychológia ako veda
Psychika človeka,
vymedzenie psychických procesov
pamäť a druhy pamäte
učenie
vplyv kontextu na odovanie a vybavovanie
podstata reprodukcie
analýza pamäťových procesov vo vzťahu k procesu učeni a a učenia sa
podmienky a postupy podporujúce trvácnosť uchovania vedomosi
zrenie myšlienkových procesov
druhy myslenia
myšlienkové operácie a pojmy/kategórie
reprezentácie slov a symbolov
možnosti diagnostikovania úrovne myslenia
sociokultúrne vplyvy na myšlienkové procesy
inteligencia a možnosti jej zvyšovania v procesy výchovy a vzdelávania
typy a riešenie problémov, cyklus riešenia problémov
,
Psychológia interaktívne - Myslím teda som Psychológia interaktívne: Som taký, ale prečo?
Psychológia interaktívne,
Psychológia trochu inak,
Kubáni. 2010. Všeobecná psychológia.

Vývinová psychológia: (5 hodín)
Vývin a vývinové zmeny
zákonitosti psychického vývinu
uzlové body a senzitívne fázy vo vývine
teórie vývinu (nativistické/endogenistické, empiristické/exocgenistické a interakčné) a ich význam pre oblasť výchovy a vzdelávania
podstata procesov zrenia a učenia a ich vzájomné väzby
periodizácia psychického vývinu
kognitívny vývin
citový a osobnostný vývin a ich vzájomná determinovasť

osobnosť žiaka a jeho psychické vlastnosti, schopnosti, rysy osobnosti, temperament, charakter
tvorivosť, vzťah inteligencie a tvorivosti, zadávanie tvorivých úloh

Prezentácia z 3.12.2021
Periodizácia vývinu
Modely vývinu

OD NARODENIA PO MATURITU časť 1 - OD NARODENIA PO VSTUP DO ŠKOLY by Zlatica Jursová Zacharová is licensed under CC BY-NC-ND 4.0


Pedagogické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov v škole (10 Hodín)Skupinová dynamika a jej činitele (siele a štruktúra kupiny, pravidlá a normy, skupinové pozície, skupinová kohézia a tenzia)
sociálne interakcie
školská trieda
vzťah učiteľ a žiak povaha vzájomnej komunikácie
interakčná analýza
analýza vnímania učiteľa žiakmi vo vzájomnej komunikačnej rovine
sociálna pozícia, rola a status
sociálna konformita a nonkonformita
konflikt rôl
sociálne učenie, identifikácia so vzorom
učenie sa rolám
sociálna klíma a atmosféra
vzorce sociálnych vťahov v školeksej triede
vrstovnícka skupina, podstkupiny v školskej triede
metóda sociometrie
sociálne zručnosti a tréning sociálnych zručností
asertivita a agresivita - vymedzenie a vzájomné prepojenie
konflikt a typy konfliktov
zásady a postupy pri riešení školských výchovných situáciíprehľad registrácií - ak si to aj otvoríte, prosím, neklikať a neuzatvárať registráciu. :)

Prvá prednáška - Základné informácie o psychológii
Druhá prednáška - Senzorické procesy
Tretia prednáška - Pamäť a učenie.

Štvrtá prednáška: Predstavivosť, Pozornosť.
Piata prednáška: Myslenie a reč, Inteligencia.
Pozrite si videá nižšie.

Šiesta prednáška (prosím, prečítajte si to aj z Plhákovej, Boroša a iných) Motivácia, Emócie a city. Pozrite si videá.


Doplňujúce zdroje:

Naozaj využívame len 10% nášho mozgu?
Pavel Graus prednedávnom (2015) vytvoril zaujímavý cyklus prednášok o mozgu - pozrite si časti o vnímaní :). Dúfam, že Vám to pomôže porozumieť učivu!
,
Celá séria videí: Manuál na mozog


Nižšie videá sa vzťahujú k prednáške o učení, prosím pozrite si ich:


Neurofilozofia
Emócie:
Dr. Ekman - emócieLie to me
Inteligencia:


Veľmi zaujímavé video Dr. Dispenza
Dôkaz, že deti po narodení rozlišujú fonémy materinského jazyka od foném cudzieho jazyka (Moon, Lagercrantz, Kuhl, 2013)
Stages of Speech and Language Development
Prečo nás detstvo ovplyvní na celý životPubertaJak pěstovat puberťáka
Článok o konšpiračných teóriách Magazín InVivo


Radosť sa začína úsmevom
The Monty Hall problem
Hitler
Cukor
Štádiá morálneho vývinuhttps://www.havava.eu/modules/cms/pics/link.gif
Vedia deti rozlíšiť medzi dobrým a zlým
deti regulujú svoje správanie podľa dospeléhoPodmienky pre skúšku - letný semester:

  • vypracovať dotazník (cca. 15 minút práce študenta alebo študentky) - 10 bodov - vypracovať po poslednej hodine!
  • písomný test - 45 bodov - je potrebné ho urobiť na min. 27 bodov, aby mohol študent ísť na ústnu skúšku (počet otázok 20 - uzatvorené aj otvorené) test bude potrebné napísať v deň skúšky prezenčne
  • ústna skúška (prezenčne na Moskovskej 3, vždy po troch študentov/študentky - 45 bodov (3 otázky - každá po 15 bodov)
  • POZOR: príďte vždy na začiatok Vašej jeden a pol hodinovej časti teda buď o 09.30, alebo o 11.00 alebo o 13.00. Nechoďte priebežne po pol hodine. Test píšte spoločne traja v moje kancelárii, až po napísaní testu Vám zadám otázky na ústnu skúšku. Po zadaní otázok na ústnu skúšku, už nemôžete písať test!
  • ústna skúška - ak je viac ako 30 stupňov budova je od 13.00 povinne zatvorená (čo je škoda, lebo mám v kancelárii klimatizáciu, ale väčšina budovy nemá klimatizáciu), v takom prípade budeme operačne v kaviarni KePl.


  Letný semester:

  Poznanie psychológie osobnosti - čo je to osobnosť, determinácia, modálna osobnosť, štruktúra osobnosti, osobnostné črty
  - temperament
  - Eiseneck - Introvert/extrovert
  - veľká päťka v poznaní osobnosti
  - temperamentové typy detí


  Psychické stavy, ktoré podmieňujú schopnosť sa učiť:
  - úzkosť, motivácia, potreby, postoje, záujmy, normy, obranné mechanizmy, stres žiaka, tréma, stres učiteľa;
  - trauma, kríza, stres, posttraumatická stresová porucha, príznaky PTST a posttraumatický rast;
  - ako môže učiteľ pomôcť v kríze sebe, kolegovi, žiakom
  - psychologická prvá pomocZmeny v živote a prečo ich odmietame;

  Problémy žiakov a výchovné postupy:
  - psychologické príčiny neprospievania žiakov: neprospievajúci žiak, neúspešný žiak, typy neprospievania
  - osobnosť neprospievajúceho žiaka
  - poruchy v učení sa u žiaka
  - neprospievanie žiaka spôsobené učiteľovou osobnosťou - postoj učiteľa k vyučovaniu a žiakom
  - neprospievanie podmienené rodinou/prostredím
  - neprospievanie podmienené školou
  - možnosti odstraňovania neprospievania žiakov
  - Psychológia výchovy : vzájomné pôsobenie dieťaťa a rodiča/učiteľa, metódy pôsobenia detí na rodičov
  - kladenie požiadaviek a ich kontrola
  - odmeny a tresty vo výchove a vzdelávaní
  - logické dôsledky a ich aplikácia v triede
  - pedagogická komunikácia
  - pygmalionský efekt, nálepkovanie, samonaplňujúca sa predpoveď
  - pedagogické zásady výchovného pôsobenia
  - metódy výchovy
  - podpora a rozvoj tvorivosti - bariéry tvorivosti, ako rozvíjať tvorivosť žiakov vo vyučovaní
  - komunikácia vo vyučovaní - neverbálna komunikácia, verbálna komunikácia, nevhodné formy komunikácia, ktorým je potrebné sa vyvarovať


  Teoretické modely učenia a vzdelávania -čiastočne prebraté v zimnom semestrionline webináre - ako a učiť a ako sa vysporiadať so stresom pred skúškou - vyberte si dve videá moje a kolegyňu - posledné video na webovej stránke: text
  Učenie sa ako pojem, vymedzenie príjmu učenie z neurofzyiologického hľadiska - reflexná teória (Pavlov)
  Behaviorálne modely a teórie
  kognitívne teórie
  psychosociálne modely a teórie
  zákony učenia
  podmienky učenia
  kognitívny a učebný štýl
  kognitívna mapa a väzba na obsah vyučovania
  nadaný žiak
  žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  žiak so špecifickými poruchami učenia
  individuálne vzdelávanie plány a hodnotenie
  Prezentácie mojich študentiek Možnosti edukácie a
  Pedagogika jednotlivcov s poruchám učenia.


  Publikácia o klíme v triede a v škole


  Hodnotenie prebieha na základe tabuľky . A=100-92%, B=91-83%, C=82-74%, D=73-65%, E=64-56%, menej ako 55 bodov = Fx.


Ohodnoďte tento článok bodmi od 1 do 10. Viac je lepšie:

id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás