TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Psychológia - STU

Z kategórie: 'Pedagogická a školská psychológia'

Rozsah vyučovacích hodín v dvoch semestroch 45 hodín.

Vyučovanie a linky na prednášku sú podľa jednotlivých termínov:
Denní študenti a študentkyExterní študenti a študentky
online (O), prezenčne (P)prezenčne (P)
1 prednáška 5 hodín1 prednáška 8 hodín
18.3.2022 o 14.00-18.00 MS Teams(P)
25.3.2022 14.00-18.00 MS Teams04.05.2022
8.4.2022 - 14.00-18.00 MS Teams 16.6.2022
22.4.2022 online v MS Team17.06.2022


Podmienky pre skúšku - letný semester:

  • vypracovať dotazník (cca. 15 minút práce študenta alebo študentky) - 10 bodov - vypracovať po poslednej hodine!
  • písomný test - 45 bodov - je potrebné ho urobiť na min. 27 bodov, aby mohol študent ísť na ústnu skúšku (počet otázok 20 - uzatvorené aj otvorené) test bude potrebné napísať v deň skúšky prezenčne
  • ústna skúška (prezenčne na Moskovskej 3, vždy po troch študentov/študentky - 45 bodov (3 otázky - každá po 15 bodov)
  • POZOR: príďte vždy na začiatok Vašej jeden a pol hodinovej časti teda buď o 09.30, alebo o 11.00 alebo o 13.00. Nechoďte priebežne po pol hodine. Test píšte spoločne traja v moje kancelárii, až po napísaní testu Vám zadám otázky na ústnu skúšku. Po zadaní otázok na ústnu skúšku, už nemôžete písať test!
  • ústna skúška - ak je viac ako 30 stupňov budova je od 13.00 povine zatvorená (čo je škoda, lebo mám v kancelárii klimatizáciu, ale väčšina budovy nemá klimatízáciu), v takom prípade budeme operačne v kaviarni KePl.
  • 07.7.2022 od 09.30 do 14.30 - primárne pre externistov - max 9 študentov
  • 12.7.2022 od 09.30 do 14.30 - primárne pre externistov - max 9 študentov
  • 13.7.2022 od 09.30 do 14.30 - primárne pre externistov - max 9 študentov

  • 27.6.2022 od 09.30 do 14.30 - primárne pre denných - max 9 študentov
  • 08.7.2022 od 09.30 do 14.30 - primárne pre denných - max 9 študentov
  • 11.7.2022 od 09.30 do 14.30 - primárne pre denných - max 9 študentov

  • link na registráciu termínu na skúšku na nižšie uvedene termíny
  • 22.8.2022 od 09.30 do 14.30 - primárne pre externistov - max 9 študentov
  • 23.8.2022 od 09.30 do 14.30 - primárne pre externistov - max 9 študentov
  • 25.8.2022 od 09.30 do 14.30 - primárne pre denných - max 9 študentov
  • 26.8.2022 od 09.30 do 14.30 - primárne pre externistov - max 9 študentov
  • 7.9.2022 od 09.30 do 12.00 - primárne pre denných - max 6 študentov - pozor v Cally je chyba, po 12.00 Vás už nebudem môcť zobrať na skúšku.
  • 8.9.2022 od 09.30 do 14.30 - primárne pre denných - max 9 študentov
  • na uvedené termíny sa ešte nedá registrovať


  Letný semester:

  Poznanie psychológie osobnosti - čo je to osobnosť, determinácia, modálna osobnosť, štruktúra osobnosti, osobnostné črty
  - temperament
  - Eiseneck - Introvert/extrovert
  - veľká päťka v poznaní osobnosti
  - temperamentové typy detí


  Psychické stavy, ktoré podmieňujú schopnosť sa učiť:
  - úzkosť, motivácia, potreby, postoje, záujmy, normy, obranné mechanizmy, stres žiaka, tréma, stres učiteľa;
  - trauma, kríza, stres, posttraumatická stresová porucha, príznaky PTST a posttraumatický rast;
  - ako môže učiteľ pomôcť v kríze sebe, kolegovi, žiakom
  - psychologická prvá pomocZmeny v živote a prečo ich odmietame;

  Problémy žiakov a výchovné postupy:
  - psychologické príčiny neprospievnia žiakov: neprospievajúci žiak, neúspešný žiak, typy neprospievania
  - osobnosť neprospievajúceho žiaka
  - poruchy v učení sa u žiaka
  - neprospievanie žiaka spôsobené učiteľovou osobnosťou - postoj učiteľa k vyučovaniu a žiakom
  - neprospievanie podmienené rodinou/prostredím
  - neprospievanie podmienené školou
  - možnosti odstraňovania neprospievania žiakov
  - Psychológia výchovy : vzájomné pôsobenie dieťaťa a rodiča/učiteľa, metódy pôsobenia detí na rodičov
  - kladenie požiadaviek a ich kontrola
  - odmeny a tresy vo výchove a vzdelávaní
  - logické dôsledky a ich aplikácia v triede
  - pedagogická komunikácia
  - pygmalionský efekt, nálepkovanie, samonalňujúca sa predpoveď
  - pedagogické zásady výchovného pôsobenia
  - metódy výchovy
  - podpora a rozvoj tvorivosti - bariéry tvorivosti, ako rozvíjať tvorivosť žiakov vo vyučovaní
  - komunikácia vo vyučovaní - neverbálna komunikácia, verbálna komunikácia, nevhodné formy komunikácia, ktorým je potrebné sa vyvarovať


  Teoretické modely učenia a vzdelávania -čiastočne prebraté v zimnom semestrionline webináre - ako a učiť a ako sa vysporiadať so stresom pred skúškou - vyberte si dve videía moje a kolegynu - posledné video na webovej stránke: text
  Učenie sa ako pojem, vymedzenie pjmu učenie z neurofzyiologického hľadiska - reflexná teória (Pavlov)
  Behaviorálne modely a teórie
  kognitívne teórie
  psychosociálne modely a teórie
  zákony učenia
  podmienky učenia
  kognitívny a učebný štúl
  kognitívna mapa a väzba na obsah vyučovania


  nadaný žiak
  žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  žiak so špecifickými poruchami učenia
  individuálne vzdelávanie pláný a hodnotenie
  Prezentácie mojich študentiek Možnosti edukácie a
  Pedagogika jednotlivcov s porucham učenia.


  Publikácia o klíme v triede a v škole

  Podmienky pre skúšku - zimný semester:

   • vypracovať zadanie - experiment téma učenie (cca. 10 hodín práce študenta alebo študentky) - 10 bodov, zaslanie 15.2.2021 na email zacharova(at)fedu.uniba.sk
   • písomný test online - 45 bodov - je potrebné ho urobiť na min. 27 bodov, aby mohol študent ísť na ústnu skúšku (počet otázok 20 - uzatvorené aj otvorené)
   • ústna skúška (MS Teams, vždy po troch študentov/študentky - 45 bodov (3 otázky - každá po 15 bodov)
  Vždy v deň pred ústnou skúšku bude písomný test o 09.30 - na vypracovanie budete mať 25 minút. Test bude v online aplikácii. Zistím čo používa STU, aby to nebolo príliš odlišné. Skúška bude prebiehať len z okruhov, ktoré sme prebrali.
  Linky na testy budú zverejnené nižšie testne pred testom. Písomný test môžete absolvovať aj v iný deň ako ústnu skúšku, no musí byť napísaný pred ústnou skúškou. Prihlasovania na skúšku: cez formulár.
  Písomný test o 09.30link na test
  16,02,2022lint na test
  17,02,2022Link na test
  22,02,2022link na test
  23,02,2022link na test
  24,02,2022link na test  Ústna skúškalink na daný deň
  16.2.2022MS Teams
  17.2.2022MS Teams
  22.02.2022MS Teams
  23.02.2022MS Teams
  24.02.2022MS Teams

  Hodnotenie prebieha na základe tabuľky . A=100-92%, B=91-83%, C=82-74%, D=73-65%, E=64-56%, menej ako 55 bodov = Fx.

  Zimný semester

  Základy psychológie a kognitívna psychológia (10 hodín):
  Prezentácia z prednášky
  Psychológia ako veda
  Psychika človeka,
  vymedzenie psychických procesov
  pamäť a druhy pamäte
  učenie
  vplyv kontextu na odovanie a vybavovanie
  podstata reprodukcie
  analýza pamäťových procesov vo vzťahu k procesu učeni a a učenia sa
  podmienky a postupy podporujúce trvácnosť uchovania vedomosi
  zrenie myšlienkových procesov
  druhy myslenia
  myšlienkové operácie a pojmy/kategórie
  reprezentácie slov a symbolov
  možnosti diagnostikovania úrovne myslenia
  sociokultúrne vplyvy na myšlienkové procesy
  inteligencia a možnosti jej zvyšovania v procesy výchovy a vzdelávania
  typy a riešenie problémov, cyklus riešenia problémov
  ,
  Psychológia interaktívne - Myslím teda som Psychológia interaktívne: Som taký, ale prečo?
  Psychológia interaktívne,
  Psychológia trochu inak,
  Kubáni. 2010. Všeobecná psychológia.

  Vývinová psychológia: (5 hodín)
  Vývin a vývinové zmeny
  zákonitosti psychického vývinu
  uzlové body a senzitívne fázy vo vývine
  teórie vývinu (nativistické/endogenistické, empiristické/exocgenistické a interakčné) a ich význam pre oblasť výchovy a vzdelávania
  podstata procesov zrenia a učenia a ich vzájomné väzby
  periodizácia psychického vývinu
  kognitívny vývin
  citový a osobnostný vývin a ich vzájomná determinovasť

  osobnosť žiaka a jeho psychické vlastnosti, schopnosti, rysy osobnosti, temperament, charakter
  tvorivosť, vzťah inteligencie a tvorivosti, zadávanie tvorivých úloh

  Prezentácia z 3.12.2021
  Periodizácia vývinu
  Modely vývinu

  OD NARODENIA PO MATURITU časť 1 - OD NARODENIA PO VSTUP DO ŠKOLY by Zlatica Jursová Zacharová is licensed under CC BY-NC-ND 4.0


  Pedagogické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov v škole (10 Hodín)Skupinová dynamika a jej činitele (siele a štruktúra kupiny, pravidlá a normy, skupinové pozície, skupinová kohézia a tenzia)
  sociálne interakcie
  školská trieda
  vzťah učiteľ a žiak povaha vzájomnej komunikácie
  interakčná analýza
  analýza vnímania učiteľa žiakmi vo vzájomnej komunikačnej rovine
  sociálna pozícia, rola a status
  sociálna konformita a nonkonformita
  konflikt rôl
  sociálne učenie, identifikácia so vzorom
  učenie sa rolám
  sociálna klíma a atmosféra
  vzorce sociálnych vťahov v školeksej triede
  vrstovnícka skupina, podstkupiny v školskej triede
  metóda sociometrie
  sociálne zručnosti a tréning sociálnych zručností
  asertivita a agresivita - vymedzenie a vzájomné prepojenie
  konflikt a typy konfliktov
  zásady a postupy pri riešení školských výchovných situácií  prehľad registrácií - ak si to aj otvoríte, prosím, neklikať a neuzatvárať registráciu. :)

  Prvá prednáška - Základné informácie o psychológii
  Druhá prednáška - Senzorické procesy
  Tretia prednáška - Pamäť a učenie.

  Štvrtá prednáška: Predstavivosť, Pozornosť.
  Piata prednáška: Myslenie a reč, Inteligencia.
  Pozrite si videá nižšie.

  Šiesta prednáška (prosím, prečítajte si to aj z Plhákovej, Boroša a iných) Motivácia, Emócie a city. Pozrite si videá.


  Doplňujúce zdroje:

  Naozaj využívame len 10% nášho mozgu?
  Pavel Graus prednedávnom (2015) vytvoril zaujímavý cyklus prednášok o mozgu - pozrite si časti o vnímaní :). Dúfam, že Vám to pomôže porozumieť učivu!
  ,
  Celá séria videí: Manuál na mozog


  Nižšie videá sa vzťahujú k prednáške o učení, prosím pozrite si ich:


  Neurofilozofia
  Emócie:
  Dr. Ekman - emócieLie to me
  Inteligencia:


  Veľmi zaujímavé video Dr. Dispenza
  Dôkaz, že deti po narodení rozlišujú fonémy materinského jazyka od foném cudzieho jazyka (Moon, Lagercrantz, Kuhl, 2013)
  Stages of Speech and Language Development
  Prečo nás detstvo ovplyvní na celý životPubertaJak pěstovat puberťáka
  Článok o konšpiračných teóriách Magazín InVivo


  Radosť sa začína úsmevom
  The Monty Hall problem
  Hitler
  Cukor
  Štádiá morálneho vývinuhttps://www.havava.eu/modules/cms/pics/link.gif
  Vedia deti rozlíšiť medzi dobrým a zlým
  deti regulujú svoje správanie podľa dospelého

Ohodnoďte tento článok bodmi od 1 do 10. Viac je lepšie:

id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás