TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Vývinová psychológia

Z kategórie: 'Pedagogická a školská psychológia'

Prednášky k predmetu:

Vývinová psychológia
Periodizáciu vývinu
Vývinová psychológia - teórie
Vývinové zmeny

Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: PdF.KPEP/B-PEPde019/15 - Psychologická propedeutika

Sylabus predmetu

:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
50% priebežného hodnotenia a 50% záverečného hodnotenia.
Priebežné hodnotenie zahŕňa priebežný test (30% hodnotenia) a písomnú prácu (20% hodnotenia).
Záverečné hodnotenie zahŕňa záverečný test (50% hodnotenia).
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 50% bodového hodnotenia.
A (100-91), B (90-81), C (80-71), D (70-61), E (60-51), Fx (50-0).

1.Predmet, metódy výskumu vo vývinovej psychológii a jej vzťah k príbuzným disciplínam. Všeobecná charakteristika psychického vývinu: klasifikácia vývinových zmien a procesov, činitele psychického vývinu, vývinová norma,
2.Otázky periodizácie psychického vývinu
3.Aktuálne teoretické modely psychického vývinu v kontexte vývoja disciplíny a nových trendov výskumu a jeho výsledkov: endogenistické, exogenistické a interakčné modely psychickej ontogenézy.
4.Motorika a jej význam v celkovom psychickom vývine: zákony a priebeh vývinu hrubej a jemnej motoriky, ich vzťah k celkovému psychickému vývinu. Hra a kresba a jej miesto v psychickom vývine (vývin a charakteristika hry a kresby v kontexte motorického, kognitívneho a sociálneho vývinu).
5.Kognitívny vývin: vývin kognitívnych psychických funkcií v kontexte základných teoretických koncepcií (vnímanie, pozornosť, pamäť, predstavivosť, myslenie, reč a jej význam pre celkový psychický vývin, ľudské konanie a regulácia správania).
6.Vývin osobnosti: formovanie self a psychickej identity (obraz seba, sebachápanie, sebahodnotenie), potrieb, hodnôt a záujmov a ich formatívne činitele (rodina, škola, vrstovnícka skupina, priatelia, kultúra) a poznatkový prínos hlavných teórií vývinu osobnosti. Budovanie interpersonálnej väzby, citové pripútanie: teórie a empirické poznatky. Vývin citov: Etapy a činitele vývinu citov v kontexte socializácie (emočná inteligencia, emočná regulácia). Psychosexuálny vývin: fyzické a psychické zložky ľudskej sexuality a jej vývin (psychosexuálna orientácia, rod, rodová rola).
7.Sociálny vývin: vývin sociálneho self, sociálneho porozumenia a sociálnych vzťahov a socializácie jednotlivca (procesy socializácie v kontexte ontogenézy a kritickej sociálnej skupiny - rodiny, školy, hrovej /vrstovníckej skupiny, kolektív s ohľadom na aktuálne sociálno-kultúrne výzvy). Morálny vývin: psychologické koncepcie morálneho vývinu (podmienky a vývinové etapy, morálne usudzovanie a morálne konanie /prosociálne správanie, morálny charakter, morálne hodnoty, morálne cítenie a morálna identita; sebadisciplína a empatia).
Prečo sa bojíme
8.Metódy hodnotenia vývinu: vývinové screeningy a škály a ich diagnostické možnosti, stránky školskej zrelosti. Charakteristika dosiahnutej vývinovej úrovne v jednotlivých vekových obdobiach celoživotnej ontogenézy (od počatia po starobu): vývinové úlohy, zmeny a znaky telesné (rast a dozrievanie organizmu), psychické a socializačné (percepcia, predstavy, myslenie a reč, osobnosť a emocionalita, motivácia, hodnoty, záujmy, morálny vývin, individuácia, sociálna interakcia, sociálna kognícia.

Výsledky vzdelávania:
Študenti budú mať osvojené aktuálne teoretické a empirické poznatky z vývinovej psychológie (predmet a metódy výskumu v ontogenetickej psychológii, pojmový systém vývinovej psychológie ako základnej psychologickej disciplíny, jej vzťahy s príbuznými disciplínami; teórie/modely a zákony psychického vývinu; podmienky a charakteristiky priebehu vývinových zmien jednotlivých psychických funkcií, osobnosti a sociálnej kompetencie v kontexte celoživotnej ontogenézy človeka; psychologické metódy a techniky hodnotenia vývinovej úrovne; aktuálne oblasti výskumu vo vývinovej psychológii a ich výsledky). Študenti by mali využiť nadobudnuté poznatky pri štúdiu ďalších predmetov svojho študijného programu, ako aj v praxi pri práci s deťmi predškolského veku.

Odporúčaná literatúra:

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2. aktual. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024712849.
ŠRAMOVÁ, B. Osobnosť v procese ontogenézy. Bratislava: Melius, 2007.
GLASOVÁ, M. Vybrané kapitoly z vývinovej psychológie. In: Glasová, M., Páleník, Ľ.,
Solárová, E., Štefanovič, J. Vybrané kapitoly zo psychológie. Bratislava: Metodické centrum Tomášikova, 1995.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2012. ISBN 9788024621531.
PERIODIKÁ: Developmental Psychology; Child Development; Psychológia a patopsychológia; Československá psychologie, Studia psychologica a i.
Institute for Learning & Brain Sciences (producer). (2014). Module 1: Introduction to I-LABS [online module].

Doplňujúce zdroje:

Psychológia interaktívne,
Psychológia trochu inak


Nižšie videá sa vzťahujú k prednáške o učení, prosím pozrite si ich:


Dôkaz, že deti po narodení rozlišujú fonémy materinského jazyka od foném cudzieho jazyka (Moon, Lagercrantz, Kuhl, 2013)
Stages of Speech and Language Development
Prečo nás detstvo ovplyvní na celý životPubertaJak pěstovat puberťáka
Štádiá morálneho vývinuhttps://www.havava.eu/modules/cms/pics/link.gif
Vedia deti rozlíšiť medzi dobrým a zlým
deti regulujú svoje správanie podľa dospelého

Ohodnoďte tento článok bodmi od 1 do 10. Viac je lepšie:

id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás