TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Vývinová psychológia

Z kategórie: 'Pedagogická a školská psychológia'

Prednášky k predmetu:

Vývinová psychológia
Periodizáciu vývinu
Vývinová psychológia - teórie
Vývinové zmeny
Učebnica k predmetu:

OD NARODENIA PO MATURITU časť 1 - OD NARODENIA PO VSTUP DO ŠKOLY by Zlatica Jursová Zacharová is licensed under CC BY-NC-ND 4.0


Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: PdF.KPEP/B-PEPde019/15 - Psychologická propedeutika

Sylabus predmetu

:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
50% priebežného hodnotenia a 50% záverečného hodnotenia.
Priebežné hodnotenie zahŕňa priebežný test (30% hodnotenia) a písomnú prácu (20% hodnotenia).
Záverečné hodnotenie zahŕňa záverečný test (50% hodnotenia).
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 50% bodového hodnotenia.
A (100-91), B (90-81), C (80-71), D (70-61), E (60-51), Fx (50-0).

1.Predmet, metódy výskumu vo vývinovej psychológii a jej vzťah k príbuzným disciplínam. Všeobecná charakteristika psychického vývinu: klasifikácia vývinových zmien a procesov, činitele psychického vývinu, vývinová norma,
2.Otázky periodizácie psychického vývinu
3.Aktuálne teoretické modely psychického vývinu v kontexte vývoja disciplíny a nových trendov výskumu a jeho výsledkov: endogenistické, exogenistické a interakčné modely psychickej ontogenézy.
4.Motorika a jej význam v celkovom psychickom vývine: zákony a priebeh vývinu hrubej a jemnej motoriky, ich vzťah k celkovému psychickému vývinu. Hra a kresba a jej miesto v psychickom vývine (vývin a charakteristika hry a kresby v kontexte motorického, kognitívneho a sociálneho vývinu).
5.Kognitívny vývin: vývin kognitívnych psychických funkcií v kontexte základných teoretických koncepcií (vnímanie, pozornosť, pamäť, predstavivosť, myslenie, reč a jej význam pre celkový psychický vývin, ľudské konanie a regulácia správania).
6.Vývin osobnosti: formovanie self a psychickej identity (obraz seba, sebachápanie, sebahodnotenie), potrieb, hodnôt a záujmov a ich formatívne činitele (rodina, škola, vrstovnícka skupina, priatelia, kultúra) a poznatkový prínos hlavných teórií vývinu osobnosti. Budovanie interpersonálnej väzby, citové pripútanie: teórie a empirické poznatky. Vývin citov: Etapy a činitele vývinu citov v kontexte socializácie (emočná inteligencia, emočná regulácia). Psychosexuálny vývin: fyzické a psychické zložky ľudskej sexuality a jej vývin (psychosexuálna orientácia, rod, rodová rola).
7.Sociálny vývin: vývin sociálneho self, sociálneho porozumenia a sociálnych vzťahov a socializácie jednotlivca (procesy socializácie v kontexte ontogenézy a kritickej sociálnej skupiny - rodiny, školy, hrovej /vrstovníckej skupiny, kolektív s ohľadom na aktuálne sociálno-kultúrne výzvy). Morálny vývin: psychologické koncepcie morálneho vývinu (podmienky a vývinové etapy, morálne usudzovanie a morálne konanie /prosociálne správanie, morálny charakter, morálne hodnoty, morálne cítenie a morálna identita; sebadisciplína a empatia).
Prečo sa bojíme
8.Metódy hodnotenia vývinu: vývinové screeningy a škály a ich diagnostické možnosti, stránky školskej zrelosti. Charakteristika dosiahnutej vývinovej úrovne v jednotlivých vekových obdobiach celoživotnej ontogenézy (od počatia po starobu): vývinové úlohy, zmeny a znaky telesné (rast a dozrievanie organizmu), psychické a socializačné (percepcia, predstavy, myslenie a reč, osobnosť a emocionalita, motivácia, hodnoty, záujmy, morálny vývin, individuácia, sociálna interakcia, sociálna kognícia.

Výsledky vzdelávania:
Študenti budú mať osvojené aktuálne teoretické a empirické poznatky z vývinovej psychológie (predmet a metódy výskumu v ontogenetickej psychológii, pojmový systém vývinovej psychológie ako základnej psychologickej disciplíny, jej vzťahy s príbuznými disciplínami; teórie/modely a zákony psychického vývinu; podmienky a charakteristiky priebehu vývinových zmien jednotlivých psychických funkcií, osobnosti a sociálnej kompetencie v kontexte celoživotnej ontogenézy človeka; psychologické metódy a techniky hodnotenia vývinovej úrovne; aktuálne oblasti výskumu vo vývinovej psychológii a ich výsledky). Študenti by mali využiť nadobudnuté poznatky pri štúdiu ďalších predmetov svojho študijného programu, ako aj v praxi pri práci s deťmi predškolského veku.

Odporúčaná literatúra:

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2. aktual. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024712849.
ŠRAMOVÁ, B. Osobnosť v procese ontogenézy. Bratislava: Melius, 2007.
GLASOVÁ, M. Vybrané kapitoly z vývinovej psychológie. In: Glasová, M., Páleník, Ľ.,
Solárová, E., Štefanovič, J. Vybrané kapitoly zo psychológie. Bratislava: Metodické centrum Tomášikova, 1995.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2012. ISBN 9788024621531.
PERIODIKÁ: Developmental Psychology; Child Development; Psychológia a patopsychológia; Československá psychologie, Studia psychologica a i.
Institute for Learning & Brain Sciences (producer). (2014). Module 1: Introduction to I-LABS [online module].

Doplňujúce zdroje:

Psychológia interaktívne,
Psychológia trochu inak


Nižšie videá sa vzťahujú k prednáške o učení, prosím pozrite si ich:


Dôkaz, že deti po narodení rozlišujú fonémy materinského jazyka od foném cudzieho jazyka (Moon, Lagercrantz, Kuhl, 2013),
Stages of Speech and Language Development,
Reflexy novorodenca,
Rozvoj zraku 1 mesiac,

Prečo nás detstvo ovplyvní na celý životPubertaJak pěstovat puberťáka
Štádiá morálneho vývinuhttps://www.havava.eu/modules/cms/pics/link.gif
Vedia deti rozlíšiť medzi dobrým a zlým
deti regulujú svoje správanie podľa dospelého

Ohodnoďte tento článok bodmi od 1 do 10. Viac je lepšie:

id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás