TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Publikácie

Z kategórie: 'Projekty'

Kategória2021
ACAJursová Zacharová, Z. 2021. OD NARODENIA PO MATURITU
časť 1 - OD NARODENIA PO
VSTUP DO ŠKOLY. Poznatky vývinovej psychológie v kontexte vzdelávania
Učebnica pre študentov a študentky učiteľstva a primárnej a predprimárnej
pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné online
value21value22


Kategória2020
bez vloženiaJursová Zacharová, Z. 2020. Rezidencia robota NAO na Slovensku - prvotné výskumné zistenia. Dostupné online: YOUTH AND A.I. (UN)LEARNING WITH ROBOTS / NAO
value21value22

Publikácie k projektu Učíme sa spolu:

Na tomto mieste sa nachádzajú texty, články, prezentácie, postery vypublikované k projektu KEGA Učíme sa spolu. Môžete si ich prečítať, naštudovať. Ak máte záujem použiť z nich niektoré informácie, prosím, vždy ich presne citujte.

KategóriaRok 2019
AAASokolová., L., Lemešová, M., Jursová Zacharová, Z. (2019). Becoming a teacher professional motivation, personality characteristics and professional vision of pre-service teachers at the transition into practice. Roma: DITI.
AABJursová Zacharová, Z. (2019). Naratívny formát v škole od metódy k výskum Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia. Bratislava: Havava. Dostupné tu
AABJursová Zacharová, Z., Lemešová, M., Miškolci, J., Cabanová, K., Horváthová, Ľ., Sokolová, L. (2019). Postoje, inklúzia a predsudky v slovenských školách. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné TU
AFDJursová Zacharová, Z., Sokolová, L., Lemešová, M., Cabanová, K. & Horváthová, Ľ. (2019). Učíme sa spolu... Naratívny formát ako prostriedok na zlepšovanie školskej úspešnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. In Kopčanová, D., Filípková, B. (eds.) Zborník z 27. ročníka konferencie Dieťa v ohrození: „ ... aby pomoc deťom prišla včas:“s. Bratislava: VUDPaP. S. 69-79.Dostupné tu
BEFJursová Zacharová, Z. (2019). Učíme sa spolu... Naratívny formát ako prostriedok na zlepšovanie školskej úspešnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Rané poradenstvo ako prevencia pred školskou neúspešnosťou: Roč. 27. ISBN 978-80-89698-26-4. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019. - S. 69-80
ADFSokolová, L. (2019). Storytelling vo výučbe psychológie pre budúcich učiteľov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53(1), 36-47. DOI: 10,4149/ppd_201903
ADFJursová Zacharová, Z. (2019). Viacjazyčný prístup vo vzdelávaní. In Pedagogická revue 3/2019, s. 47-61. Dostupné TU
AFCJursová Zacharová, Z. (2019b). Digital support of developing narrative competence among children from excluded rural communities in Slovakia. In New technologies and redesigning learning spaces. Bucuresti:
Carol 1 National Defence University, 85-92Dostupné tu(wos)
PrezentáciaeLSE 2019 prezentáciaDIGITAL SUPPORT OF DEVELOPING NARRATIVE COMPETENCE
AFDSlováková, I., Jursová Zacharová, Z. Implicitné a explicitné predsudky majoritnej spoločnosti voči kultúrnej inakosti. Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2019 : recenzovaný zborník príspevkov.ISBN 978-80-223-4762-4. - Bratislava: Katedra psychológie a patopsychológie, 2019. - S. 70-80
PosterJursová Zacharová, Z., Lemešová, M., & Cabanová, K. (2019). I want to know more! Teachers´ attitudes to diverzity in ECEC. Poster na medzinárodnej konferencii EECERA 2019, Thessalloniky. Dostupné
online:
AFCJursová Zacharová, Z., Lemešová, M., Sokolová, L., & Groma, M. (2019). Perception of children´s language diversity and their acceptance among teachers in Slovakia: Research findings. In Jones, I., Lin, M. Critical Issues in Early Childhood Teacher Education. An International Perspective. NC: IAP.
PosterJursová Zacharová, Z. Riedl, B., & Cabanová, K., (2019). Prieskum predsudkov žiakov prvého ročníka týkajúcich sa tmavšej farby pleti. Poster: Konferencia Dieťa v ohrození, VUDPaP. Dostupné online:
AFCSokolová, L., Andreánska, V. (2019). Pre-service teachers´ ambiguity tolerance. Society. Integration. Education: proceedings of the international scientific conference 2 : School pedagogy - preschool pedagogy. Rezekne: Rézeknes Technologiju akadémija, 2019. - S. 610-618 Dostuné tu


KategóriaRok 2018
AFCJursová Zacharová, Z., & Harvanová, S. (2018). Možnosti rozvoja naratívnych kompetencií. PhD Existence 2018: Sborník příspěvků: nekonečno v psychologii. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 151-159 [online] ((Acta Iuridica Olomucensia)) ISBN 978-80-244-5339-2.Dostupné TU
AFDJursová Zacharová, Z. (2018). Inovatívny prístup k didaktike vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Nitra: PF UK. Dostupné TU
AFDJursová Zacharová, Z., & Horváthová, Ľ. (2018). Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia. In Psychológia a patopsychológia: študentská
vedecká konferencia 2018. s. 100-109. Dostupné tu
AFDBalážová, V., & Jursová Zacharová, Z. (2018). Čitateľská a naratívna kompetencia u bilingválnych detí v mladšom školskom veku Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2018. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-4600-9. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 7-16 Dostupné TU
AFDČervenická, M., & Jursová Zacharová, Z. (2018). Rozširovanie naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia metódou naratívny formát. Psychológia a patopsychológia: Študentská vedecká konferencia 2018. 17-26. Dostupné tu
AFGJursová Zacharová, Z., Sokolová, L. (2018). Classroom diversity and teachers` professional needs. EECERA 2018 : abstract book.: 1. vyd. ISBN 978-615-80226-6-8. - Birmingham: European Early Childhood Education Research Association, 2018. - S. 247-247
PrezentáciaJursová Zacharová, Z. (2018). EECERA 2018 : abstract book.: 1. vyd. ISBN 978-615-80226-6-8. - Birmingham: European Early Childhood Education Research Association, 2018.prezentácia ZJZ
poster Možnosti rozvoja naratívnych kompetencií
AABBelešová, M. Sentésziová, L., & Jursová Zacharová 2018.Dimenzie čítania v rodinách. Bratislava: Pedagogická fakulta UK v Bratislave. ISBN 978-80-223-4609-2
AABKostrub a kol. (2018). VYCHOVÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ O DETI DO TROCH ROKOV VEKU TVORBA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné tu
PosterPoster z konferencie Dieťa v ohrození 2018 - VUDPaP poster na stiahnutie
ADFSokolová, L., Andreánska, V. (2018). Diverzita v školskej triede očami budúcich učiteľov a učiteliek. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 52, č. 3-4 (2018), s. 278-290.
ADMSokolová, L., Šuplatalova, A. (2018). Anxiety in the foreign-language classroom.
Pedagogika. - Roč. 132, č. 4 (2018), s. 166-17


KategóriaRok 2017:
AFDJursová Zacharová, Z., Čierniková, M., & Glasová, M. (2017). Rozvoj cudzojazyčných kompetencií u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Školský psychológi/Školní psycholog, 18 (1), 2017, 133-139.
AFDKrištofová, Z., & Jursová Zacharová, Z. (2017). Rozvoj vizuálnej a sluchovej diferenciácie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou metódy sfumato. In Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2017. Dostupné tu
BFAJursová Zacharová, Z. (2017). Reading and narrative competencies of bilingual children. 27th EECERA annual conference: abstract book [elektronický zdroj]. - Bologna: University of Bologna. - S. 41-42 [online]Dostupné TU
AFH Jursová Zacharová, Z. (2017). Možnosti rozvoja naratívnych kompetencií u detí zo sociálne slabšieho prostredia. Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? : Zborník abstraktov. - Nitra : SlovakEdu, 2017. - ISBN 978-80-89864-05-8. - S. 85
AFDKolcunová, A., & Jursová Zacharová, Z. (2017). Rozvoj naratívnych kompetencií u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou príbehov a rozprávania. In Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - ISBN 978-80-223-4460-9. - S. 97-107 [online]Dostupné TU
AFHJursová Zacharová, Z. (2017). Translanguaging a jeho aplikácia v škole. Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? : Zborník abstraktov. - Nitra : SlovakEdu, 2017. - ISBN 978-80-89864-05-8. - S. 86 Dostupné TU
Zdieľaj:
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás