TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Vývinové osobitosti mladšieho školského veku a Sociálna psychológia - rozširujúce vzdelávanie


Podmienka pre predmet Sociálna psychológia
Prvý dotazník súvisí s Vašimi učiteľskými skúsenosťami a postojmi k inakosti, inklúzii detí a pod. Prosím, uveďte na jeho konci - do komentára - Vaše meno a priezvisko, aby som Vás vedela identifikovať a udeliť zápočet. Po udelení zápočtu Vaše údaje anonymizujeme, takže nemusíte mať obavy z identifikácie Vašej osoby. Práca s výskumnými dátami bude realizovaná eticky korektne. Vopred ďakujem, že sa zúčastníte týmto spôsobom nášho výskumu:-)
Dotazník 1

Druhý dotazník Vás vráti trošku v čase, k Vášmu vysokoškolskému štúdiu. Zaujíma nás Vaša doterajšia skúsenosť so psychologicky orientovanými predmetmi a ich dopadom na Vašu terajšiu učiteľskú prax. Na konci dotazníka sa Vás taktiež pýtame na údaje k Vašej osobe, ako sú meno či priezvisko a zaradenie do skupiny štúdia. Dáta ale budú pre výskumné účely anonymizované. Dotazník vyplňte do konca októbra a nájdete ho tu:Dotazník 2

Sociálna psychológiaPodklady z prednášky vo formáte doc.

Tu si stiahnete prednášku v ppt: Mladší školský vek

Esej - podmienka na absolvovanie predmetu - vypracovanie na cca.3-6 strán max 12 veľkosť, 1 a štvrť riadkovanie a odovzdanie na mail: zacharova(at)fedu.uniba.sk v deň Bratislava: 2.12.2019; Košice 3.12.2019 (nie skôr a nie neskôr - po tomto termíne eseje neakceptujem a pred týmto termínom sa mi stratia, lebo sa im nebudem venovať).
Žilina v termíne presne: 7.1.2020 a Spišská Nová Ves 8.1.2017. Pred a po tomto termíne eseje nebudem prijímať.

Otázky pre Bratislavu, Košice, Žilinu a Špišskú Novú Ves (V eseji ich treba zodpovedať všetky):
1. Opíšte deti, s ktorými pracujete (osobnostné charakteristiky, nadväzovanie sociálnych vzťahov, kognitívne schopnosti, úroveň emočnej zrelosti, vzťah k škole a k vzdelávaniu).
2. Akým aktivitám sa venujú deti vo Vašej triede v čase mimo školy?
3. Aké príbehy/filmy a knihy upútajú pozornosť detí vo Vašej triede?
4. Aké úspechy a neúspechy zažívajú deti vo Vašej triede? V akých oblastiach?
5. Ako by ste popísali vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?
6. Aké máte skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?
7. Ako by ste popísali pozitívne stránky práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?
8. S akými bariérami a problémami sa stretávate pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?
9. Čo sa Vám osvedčilo pri práci s deťmi v triede v oblasti rozvoja poznania? (buďte prosím konkrétny)
10.Čo podľa Vás zapríčiňuje neúspechy detí zo sociálne- znevýhodneného prostredia?
11. Čo by pomohlo Vám, pri vyučovaní detí? Čo by ste potrebovali?
12. Aké máte návrhy pri riešení problematiky vzdelávania detí z vylúčených komunít? (Uveďte konkrétne kroky pri vzdelávaní).
Doplnené:
13. Ako hodnotíte deti pri ústnej odpovedi? (Buďte konkrétne/konkrétni a skúste si spomenúť na dva/tri prípady - čo ste povedali dieťaťu? Čo Vám na to odpovedalo dieťa ak malo dobré a ak malo zlé hodnotenie - čo ho sa pri hodnotení držíte?)
14. Ako komunikujete s deťmi známky z písomnej práce? (Buďte konkrétne/konkrétni a skúste si spomenúť na dva/tri prípady - čo ste povedali dieťaťu? Čo Vám na to odpovedalo dieťa ak malo dobré a ak malo zlé hodnotenie - čo ho sa pri hodnotení držíte?)
15. Ako by ste zhodnotili prednášky z predmetov Vývinová psychológia mladšieho školského veku a Sociálna psychológia?

Ďakujem a prajem Vám krásne Vianoce

Zlatica Jursová Zacharová


A keď vyplníte dotazníky a napíšete prácu, potom si tu môžete stiahnuť našu najnovšiu publikáciu: Postoje, inklúzia a predsudky v slovenských školách


Podmieňujúce predmety: PdF.KPg/B-VUZde003/15 - Psychológia pre učiteľov 1

Podmienky na absolvovanie predmetu:50% priebežného hodnotenia a 50% záverečného hodnotenia
Priebežné hodnotenie zahŕňa priebežný test (30% hodnotenia) a písomnú prácu (20% hodnotenia).
Záverečné hodnotenie zahŕňa záverečný test (50% hodnotenia).
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60% bodového hodnotenia.
Na hodnotenie A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na hodnotenie B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov.
A (100-91), B (90-81), C (80-71) D (70-61), E (60-51), FX (50-0).

Stručná osnova predmetu:
1. Metódy výskumu vo vývinovej psychológii aplikované na obdobie mladšieho školského veku a vo vzťahu k príbuzným vedným disciplínam.
2. Všeobecná charakteristika psychického vývinu: klasifikácia vývinových zmien a procesov, činitele psychického vývinu, vývinová norma, otázky periodizácie psychického vývinu. Aktuálne teoretické modely psychického vývinu v kontexte vývoja disciplíny a nových trendov výskumu a jeho výsledkov: endogenistické, exogenistické a interakčné modely psychickej ontogenézy.
3. Motorika v období mladšieho školského veku a jej význam pre celkový psychický vývin: zákony a priebeh vývinu hrubej a jemnej motoriky, vizuomotorická koordinácia, lateralizácia; hra a kresba a jej miesto v psychickom vývine v mladšom školskom veku.
4.Kognitívny vývin v mladšom školskom veku: vývin kognitívnych psychických funkcií v kontexte základných teoretických koncepcií (vnímanie, pozornosť, pamäť, predstavivosť, myslenie, reč a jej význam pre celkový psychický vývin, ľudské konanie a regulácia správania).
6.Vývin osobnosti v mladšom školskom veku: formovanie self a psychickej identity (obraz seba, sebachápanie, seba¬hodnotenie), potrieb, hodnôt a záujmov; ich formatívne činite¬le (rodina,
škola, vrstovnícka skupina, priatelia, kultúra); poznatkový prínos hlavných teórií vývinu osobnosti. Budovanie interpersonálnej väzby, citové pripútanie a jeho premeny v mladšom školskom veku:
teórie a empirické poznatky. Etapy a činitele vývinu citov (aj v kontexte so¬cializácie) v mladšom školskom veku: emočná inteligencia, emočná regulácia. Psychosexuálny vývin: fyzické a psychické zložky ľudskej sexuality a jej vývin (psychosexuálna orientácia, rod, rodová rola).
7.Sociálny vývin v mladšom školskom veku: vývin sociálneho self, sociálneho porozumenia a sociálnych vzťahov a socializácia jednotlivca (procesy socializácie v kontexte ontogenézy a
kritickej sociálnej skupiny - rodiny, školy, hrovej /vrstovníckej skupiny, kolektív s ohľadom na aktuálne sociálno-kultúrne výzvy). Morálny vývin v mladšom školskom veku: psychologické koncepcie morálneho vývinu (podmienky a vývinové etapy, morálne usudzovanie a morálne konanie /prosociálne správanie, morálny charakter, morálne hodnoty, morálne cítenie a morálna
identita; sebadisciplína a empatia).
8.Metódy hodnotenia vývinu: vývinové screeningy a škály a ich diagnostické možnosti, stránky školskej zrelosti. Normatívy dosiahnutej vývinovej úrovne v období mladšieho školského
veku: vývinové úlohy, zmeny a znaky telesné (rast a dozrievanie organizmu), psychické a socializačné (percepcia, predstavy, myslenie a reč, osobnosť a emocionalita, motivácia, hodnoty, záujmy, morálny vývin, individuácia, sociálna interakcia, sociálna kognícia.
Odporúčaná literatúra:
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2. aktual. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024712849.
ŠRAMOVÁ, B. Osobnosť v procese ontogenézy. Bratislava: Melius, 2007. ISBN 978-80-969673-0-8.
GLASOVÁ, M. Vybrané kapitoly z vývinovej psychológie. In: Glasová, M., Páleník, Ľ., Solárová, E., Štefanovič, J. Vybrané kapitoly zo psychológie. Bratislava: Metodické centrum
Tomášikova, 1995.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Dětství a dospívaní, Praha: Portál, 2012. ISBN 9788024621531.
PERIODIKÁ: Developmental Psychology; Child Development; Psychológia a patopsychológia;
Československá psychologie, Studia psychologica a i.
Journal of Applied Developmental Psychology
Developmental Psychology®
Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Československá psychológia
Zdieľaj:
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás