TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Krízová intervencia v škole


Kód predmetu:
PdF.KPsPp/M-PSYde016/16

Sylabus predmetuPodmienky na absolvovanie predmetu:
100% priebežného hodnotenia
Priebežné hodnotenie zahŕňa priebežný test (60% hodnotenia) a seminárnu prácu (40% hodnotenia).
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60% bodového hodnotenia.


Hodnotenie sa udeľuje na stupnici:
A (100-91%, výborne – vynikajúce výsledky),
B (90-81%, veľmi dobre – nadpriemerný štandard),
C (80-73%, dobre – bežná spoľahlivá práca),
D (72-66%, uspokojivo – prijateľné výsledky),
E (65-60%, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá),
Fx (59-0%, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše)
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so základnými východiskami a stratégiami riešenia
krízových situácií v prostredí školy. Študent/ka po absolvovaní predmetu:
- Vie identifikovať rôzne krízové situácie v školskom prostredí.
- Pozná základné stratégie riešenia krízovej situácie v škole.
- Získa zručnosti spojené s vedením rozhovoru v krízovej situácii.
- Pozná princípy plánovania školského intervenčného tímu.Stručná osnova predmetu:
1. Kríza a krízová situácia., Typológie krízových situácií.
2.Neformálna pomoc v kríze & PFA
Zadanie úlohy na 14.03.2019
Stiahnite si Príbehy a spracujte ich podľa prednášky - analyzujte problém, nájdite obranné mechanizmy, nájdite copingové mechanizmy, skúste navrhnúť spôsoby riešenia podľa PFA (v pdf prednáške Neformálna pomoc).


Kto má moc

3. Krízová situácia v škole a špecifiká krízovej intervencie v škole.
4. Zvládanie krízovej situácie.
5. Trauma, reakcie na traumu. Spôsob ako komunikovať s deťmi v traume.
6. Komunikácia so žiakom, ktorý prežíva akútny stres. KI Face to Face spacované podľa Špatenkovej, Ako komunikovať s deťmi o smrtiTed Talk Amy Cuddy,
7. Modely krízovej intervencie – teoretické východiská a praktické zručnosti. Promoting Compassion and
Acceptance in Crisis
. Recovery From Large-Scale Crises: Guidelines for Crisis Teams and Administrators.
8. Školský plán intervencie, pásma zraniteľnosti.
9. Budovanie školského intervenčného tímu. School Violence Prevention: Guidelines for Administrators and Crisis Teams
10. Rozbor prípadových štúdií.
11.-12. Nácvik zručností, vedenie rozhovoru, pomoc pomáhajúcimDr. Ekman - emócie,

Janine Shepherd.

Príručka Metodického centra Kopányiová, Smiková, 2013: Riešenie konfliktných situácií
v školách a školských zariadeniach
,
Psychoterapeutka, ktoré prežila Auschwitz,
Kazuistika Obranné mechanizmy,
PREVENTING SUICIDE: A Toolkit for High Schools,
WHO- príručka aktivít pre implementáciu siedmych stratégií k ukončeniu násilia na deťochŠpatenková Krize a krizová intervencia
.
Zdieľaj:
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás