TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


Vývinová psychológia -PEP
PdF.KPEP/B-PEPde021/15

Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: PdF.KPEP/B-PEPde019/15 - Psychologická propedeutika
Sylabus predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
50% priebežného hodnotenia a 50% záverečného hodnotenia. Priebežné hodnotenie zahŕňa priebežný test (30% hodnotenia) a písomnú prácu (20% hodnotenia).
Záverečné hodnotenie zahŕňa záverečný test (50% hodnotenia).
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60% bodového hodnotenia. Na hodnotenie A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na hodnotenie B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov.
A (100-91), B (90-81), C (80-71), D (70-61), E (60-51), Fx (50-0).

Výsledky vzdelávania:Študenti budú mať osvojené aktuálne teoretické a empirické poznatky z vývinovej psychológie (predmet a metódy výskumu v ontogenetickej psychológii, pojmový systém vývinovej psychológie
ako základnej psychologickej disciplíny, jej vzťahy s príbuznými disciplínami; teórie/modely a zákony psychického vývinu; podmienky a charakteristiky priebehu vývinových zmien jednotlivých psychických funkcií, osobnosti a sociálnej kompetencie v kontexte celoživotnej ontogenézy človeka; psychologické metódy a techniky hodnotenia vývinovej úrovne; aktuálne oblasti výskumu vo vývinovej psychológii a ich výsledky). Študenti by mali využiť nadobudnuté poznatky pri štúdiu ďalších predmetov svojho študijného programu, ako aj v praxi pri práci s deťmi predškolského veku.

Stručná osnova predmetu a prednášky:

1.Predmet, metódy výskumu vo vývinovej psychológii a jej vzťah k príbuzným disciplínam. Všeobecná charakteristika psychického vývinu: klasifikácia vývinových zmien a procesov, činitele psychického vývinu, vývinová norma, Prednáška 1
2.Otázky periodizácie psychického vývinu Prednáška Periodizácia vývinu
3.Aktuálne teoretické modely psychického vývinu v kontexte vývoja disciplíny a nových trendov výskumu a jeho výsledkov: endogenistické, exogenistické a interakčné modely psychickej ontogenézy. Prednáška Modely psychického vývinu
Vývin jednotlivých vývinových procesov
4.Motorika a jej význam v celkovom psychickom vývine: zákony a priebeh vývinu hrubej a jemnej motoriky, ich vzťah k celkovému psychickému vývinu. Hra a kresba a jej miesto v psychickom vývine (vývin a charakteristika hry a kresby v kontexte motorického, kognitívneho a sociálneho vývinu).

5.Kognitívny vývin: vývin kognitívnych psychických funkcií v kontexte základných teoretických koncepcií (vnímanie, pozornosť, pamäť, predstavivosť, myslenie, reč a jej význam pre celkový psychický vývin, ľudské konanie a regulácia správania).
6.Vývin osobnosti: formovanie self a psychickej identity (obraz seba, sebachápanie, sebahodnotenie), potrieb, hodnôt a záujmov a ich formatívne činite¬le (rodina, škola, vrstovnícka skupina, priatelia, kultúra) a poznatkový prínos hlavných teórií vývinu osobnosti. Budovanie interpersonálnej väzby, citové pripútanie: teórie a empirické poznatky. Vývin citov: Etapy a činitele vývinu citov v kontexte so¬cializácie (emočná inteligencia, emočná regulácia). Psychosexuálny vývin: fyzické a psychické zložky ľudskej sexuality a jej vývin (psychosexuálna orientácia, rod, rodová rola).

Štádiá morálneho vývinu
Vedia deti rozlíšiť medzi dobrým a zlým
deti regulujú svoje správanie podľa dospelého
7.Sociálny vývin: vývin sociálneho self, sociálneho porozumenia a sociálnych vzťahov a socializácie jednotlivca (procesy socializácie v kontexte ontogenézy a kritickej sociálnej skupiny - rodiny, školy, hrovej /vrstovníckej skupiny, kolektív s ohľadom na aktuálne sociálno-kultúrne výzvy). Morálny vývin: psychologické koncepcie morálneho vývinu (podmienky a vývinové etapy, morálne usudzovanie a morálne konanie /prosociálne správanie, morálny charakter, morálne hodnoty, morálne cítenie a morálna identita; sebadisciplína a empatia).
Prečo sa bojíme
8.Metódy hodnotenia vývinu: vývinové screeningy a škály a ich diagnostické možnosti, stránky školskej zrelosti. Charakteristika dosiahnutej vývinovej úrovne v jednotlivých vekových obdobiach celoživotnej ontogenézy (od počatia po starobu): vývinové úlohy, zmeny a znaky telesné (rast a dozrievanie organizmu), psychické a socializačné (percepcia, predstavy, myslenie a reč, osobnosť a emocionalita, motivácia, hodnoty, záujmy, morálny vývin, individuácia, sociálna interakcia, sociálna kognícia.

,
Švédi z osady - film RTVS
Odporúčaná literatúra:LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2. aktual. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 8024712849.
ŠRAMOVÁ, B. Osobnosť v procese ontogenézy. Bratislava: Melius, 2007.
GLASOVÁ, M. Vybrané kapitoly z vývinovej psychológie. In: Glasová, M., Páleník, Ľ.,
Solárová, E., Štefanovič, J. Vybrané kapitoly zo psychológie. Bratislava: Metodické centrum Tomášikova, 1995.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2012. ISBN 9788024621531.
PERIODIKÁ: Developmental Psychology; Child Development; Psychológia a patopsychológia; Československá psychologie, Studia psychologica a i.
Institute for Learning & Brain Sciences (producer). (2014). Module 1: Introduction to I-LABS [online module]. Available at:.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: Slovenský, český a anglický jazyk.

Vygotskij, 2017. Psychologie myšlení ařeči; Praha: Portál 1. Vrtochová, Hunanová, Demianová; 2. Ľachová, Henželová
-Piaget, Inhelderová, 1993. Psychológia dieťaťa; Bratislava: Sofa. 1. Jurigová, Piteková, Doležalová, Božíková 2. Piovarčiová, Fridrichová, Hanková
-Heidbrink., H. 1997. Psychologie morálního vývoje; Praha: Portál. 1. Novosadová, Ciupová, Yatskiv 2. Tománek, Polyaková, Krankušová
-Haščo,2005,Vzťah avzťahová väzba, - 1. Rosičková, Paštéková, Šmidová, Belániová 2. Brisch - Bezpečná vzťahová väzba: Majeríková, Noweková
- J.Koukolík, ... Od Úsvitu do rána, Salayová, Britaňaková, Pirásová, Petrovičová, 2. Čiliková, Zmeškalová, Žifčáková, Oleova
- J.Koukolík, .... Sociálni Mozek - 1. Sitarčíková, Čajková, Tináková 2. Rollerová, Tamášiová, Mikšíková
- Langmeier, Matějček. Psychická deprivace v dětství - 1. Jágerská, Harvankov, 2. Čápová, Klimentová, Bočáková, Kardošová,
- Langmeier, KrejčíŘová Vývojová psychologie - 1. Hoššová, Hodošiová, Farkašová, Raučinová 2. Poláčiková, Cholvátdová, Ježíková, Tamaškovičová, Izáková
O ́Dell, Cook, 2000. Neposedné Dítě. Praha: Grada - 1. Kovácsová, Kundláková, 2. Ivanová, Jerušková
Steohenson - Co dela z chlapcu muze: Souhrada Dominik

id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás