TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


ZAČIATKY NEMUSIA BYŤ JEDNODUCHÉ

Z kategórie: 'Výskum'

V prvom príbehu naratívneho formátu Hocus the Dinocroc sme sa zoznámili s Hocusom. Dalo by sa čakať, že gramatika v tomto príbehu bude úplne jednoduchá, avšak tento dojem je mylný. Predpoklad, že ak sa niekto začína učiť cudzí jazyk, treba mu poskytnúť základy tým najľahším spôsobom, je síce prvoplánovo prijateľný, no musíme si uvedomiť, že ani v materinskom jazyku sa pri učení nestretávame len s holými vetami v prítomnom čase a oznamovacom spôsobe. Naopak, v prirodzenej komunikácii sa vyskytujú rôzne slovné druhy, rôzne časy a spôsoby slovies, rôzne pády menných slovných druhov z morfologického hľadiska i rôzne vetné štruktúry, pokiaľ ide o syntax. Samozrejme, je pochopiteľné, že tak ako sa mamička prispôsobuje vo svojich prehovoroch komunikačným schopnostiam svojho bábätka, tak i jazyk naratívneho formátu sa stáva postupne zložitejším, to však neznamená, že sa na začiatku umelo zjednodušuje na úkor sémantickej úplnosti a celistvosti príbehu. Preto by sme radi poukázali na to, že ani prvý príbeh naratívneho formátu nie je gramaticky obmedzený na minimum. Na analýzu nám poslúžila verzia príbehu uvedená v knižke.

Podstatné mená: time, egg, dinocroc, Hocus, park, pond, bird, flamingo, duck, bush, frog, water, mirror, ground, eyes, spots, tail
Slovesá: Prítomný jednoduchý: is, are (opytovací spôsob), are not, have, am (oznamovací, opytovací spôsob), listen (rozkazovací spôsob), look (rozkazovací spôsob)
Prítomný priebehový: is breaking
Minulý jednoduchý: was, said, answered, tried to imitate, continued walking, jumped, saw, looked
Minulý priebehový: was walking
Prídavné mená: nice, beautiful, pink, little, sad, disappointed, cute
Zámená: there, what, who
Subjektívne: I, you, he
Objektívne: me
Členy (Determiners): a, an, the, that
Predložky: upon, of, inside, in, behind, on
Príslovky: once, there, how, yes, too, no, further, away, then, suddenly
Citoslovcia: croc, ssshh, rat, tat, hey, oh, hello, hurray, tralala, chip, cheep, bye, quack, queck, croa, cra, cruic, splash
Spojky: and.

Ako vidíme, príbeh je skutočne gramaticky rôznorodý. Vyskytuje sa v ňom osem slovných druhov, ktoré sú aj bohato zastúpené (okrem spojok). Slovesá sú v štyroch rôznych časoch a troch rôznych spôsoboch, čím si deti osvojujú modality hneď na začiatku, majú možnosť zachytiť postupy vytvárania otázok použitím opytovacích zámen who a what a zmenou slovosledu i zaradenie imperatívu. Takisto si môžeme všimnúť slovesnú infinitívnu štruktúru tried to imitate a gerundium continued walking, ktoré sú pre začiatočníka zložitejšie, ale pre syntax angličtiny charakteristické. Množstvo citoslovcií vystihuje detskosť vyjadrovania (len si pripomeňme, že veľa detí vie ešte pred dovŕšením prvého roka napodobniť zvuky zvierat citoslovciami, hoci dané zvieratá zatiaľ nedokáže pomenovať podstatným menom), obohacuje príbeh v zvukovej rovine, čím je pre deti ešte lákavejší. Pokiaľ ide o sémantiku príbehu, pôsobí veľmi prirodzene. Deti sa neučia slovíčka v určitej tematickej oblasti bez kontextu. Naopak, učia sa príbeh, tým si osvojujú nielen slovnú zásobu, ale aj motívy a kompletné morfologické, syntaktické a napokon i sémantické štruktúry. Istá „jednoduchosť“ prvého príbehu sa dá sledovať práve na opakovaní štruktúr, ktoré súvisia s vývojom príbehu (there was, are you...? you are not...), čo je jednak typické pre rozprávkový motív, jednak sa tým zabezpečuje lepšia zapamätateľnosť základných fráz. No a tým, že deti príbeh nielen počúvajú, ale i hrajú počas divadielka a sú motivované pri tom rozprávať, sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa v cudzom jazyku naozaj naučia prirodzene komunikovať.

REFERENCIE
TAESCHNER, TRAUTE: Hocus the Dinocroc. Rím, DITI 2012. 35 s.
Autorkou článku je Lenka Kolníková zo SMŠ Slimáčik, Trenčín
Zdieľaj:
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás