TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Prihlásenie

TefSEC login/email:


Heslo:

zabudnuté heslo...

Registrovať Zatvoriť
Prihlásiť
Masáže dojčiat Hocus & Lotus Prednášky
Vzdelávanie Veda a výskum Kalendár


KEGA - Naratívne kompetencie detí v slovenskom jazyku - učíme deti slovenčinu a komunikáciu

Z kategórie: 'Výskum'

Najbližšie plánované udalosti

Publikácie k projektu: Učíme sa spolu za roky 2017-2019
Príbehy na počúvanie a pracovné zošity pre deti na stiahnutie.


Stránka pre učiteľov zapojených do projektu *TU*
Viac fotiek a informácií na Facebook-u


V školstve je dlhodobo poukazované na problém nedostatočného vzdelávania detí z marginalizovaného kultúrneho a jazykového prostredia. Nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka je jedným z dôležitých faktorov zlyhávania detí v školskom systéme (Tomatová, 2004; Kyuchukov, 2014, 2016). Projekt má za cieľ aplikovať medzinárodne overený model naratívneho formátu vytvoreného prof. Traute Taeschner (2005) na podporu osvojovania si slovenského jazyka, predovšetkým rozvíjať naratívne a sociálne kompetencie detí z marginalizovaného jazykového prostredia. Sprievodný výskum je zameraný na komparáciu výsledkov pedagogického experimentu u viacerých skupín detí z marginalizovaného a majoritného jazykového prostredia. Výstupom projektu KEGA je podrobný program, overený v konkrétnych podmienkach slovenského školstva a metodické materiály pre učiteľov a vychovávateľov prvého stupňa základných škôl pracujúcich s deťmi z marginalizovaného prostredia.

Problematika vzdelávania a inklúzie detí, ktorých materinský jazyk je odlišný od slovenského jazyka a pri vstupe do základnej školy nerozprávajú dobre po slovensky sa dotýka viacerých učiteľov a detí. Čím je sociálna a vzdelanostná úroveň takýchto rodín slabšia, tým je náročnejšie pre deti dosahovať v škole dobré výsledky nie len vzhľadom na sociálne znevýhodnenie, ale aj vzhľadom na nemožnosť porozumieť učiteľovi. Takéto deti sú vlastne znevýhodnené dvakrát.

Počas posledných mesiacov sme preložili a upravili metodiku naratívneho formátu Hocus&Lotus do slovenského jazyka a rozbehli pilotný experiment vzdelávania sociálne znevýhodnených detí.
Hlavným cieľom projektu KEGA 060UK/4-2017 bolo podporiť u detí z marginalizovaného jazykového prostredia prirodzené procesy osvojovania si štátneho a vzdelávacieho jazyka v rámci aktivít v triede, poskytnúť im nástroj na rozvoj komunikačnej a naratívnej kompetencie a podporiť ich rečový a kognitívny vývin.
Na naplnenie hlavného cieľa boli stanovené tieto čiastkové ciele:
 vymedziť aktuálne potreby v oblasti rozvoja jazykových kompetencií u detí z marginalizovaného jazykového prostredia;
 preložiť a upraviť pre potreby tohto projektu metodické materiály pre učiteľov a vychovávateľov a nahrať metodické DVD v slovenskom jazyku;
 vytvoriť a prerozprávať e-knižky v slovenskom jazyku tak, aby obrázky motivovali deti k samostatnému rozprávaniu a zároveň aby deti mohli počúvať a čítať jednoduchý text;
 vytvoriť on-line platformu pre učiteľov a učiteľky základných škôl, ktorá bude viesť k lepšej koordinácii vo výskume a zároveň umožní usmerňovať aj učiteľov vo vzdialenejších regiónoch; webová stránka tiež umožní výmenu skúseností a postrehov z práce s deťmi, budú na nej umiestňované elektronické knižky a doplnkové materiály, priebežne vytvárané na prácu v triede;
 realizovať sériu seminárov/workshopov pre učiteľov a učiteľky primárneho vzdelávania;
 realizovať pedagogický experiment s vytvorenými metodickými materiálmi.

Na naplnenie cieľov projektu bol zvolený kombinovaný výskumný dizajn, ktorý bol rozložený do viacerých fáz počas trvania projektu tak, aby bolo možné priebežne plniť všetky stanovené ciele.
1. Kvantitatívny výskum predsudkov a potrieb učiteľov a učiteliek materských a základných škôl.
2. Kvalitatívno-kvantitatívny výskum rečových a naratívnych kompetencií detí v predškolskom a mladšom školskom veku.
3. Realizácia pilotného výskumu s cieľom zistiť praktické úskalia využitia modelu naratívneho formátu v podmienkach slovenského kurikulárneho systému.
4. Realizácia experimentálneho vzdelávania pomocou naratívneho formátu a sledovanie rozvoja naratívnych kompetencií u detí.

V rámci projektu sme :
1. zozbierali názory pedagogických zamestnancov a zamestnankýň týkajúce sa postojov k Rómom a k inklúzii detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj potreby učiteľov a učiteliek v oblasti ďalšieho vzdelávania a práce s deťmi;
2. preložili a analyzovali sme metódu naratívneho formátu Hocus&Lotus (Taeschner, 2005) a aplikovali sme ju pre používanie v nultom a prvom ročníku základných škôl. Zároveň sme prepojili metódu, ŠVP a ISCED 1 pre slovenský jazyk a literatúru, ako aj pre iné predmety;
3. vytvorili sme metodickú príručku pre učiteľky (a učiteľov) v tlačenej aj on-line podobe;
4. realizovali sme viacero školení pre učiteľky ZŠ (nultého, prvého ročníka);
5. sledovali sme aplikáciu a využitie metódy v praxi.

Publikácie k projektu: Učíme sa spolu za roky 2017-2019
Výsledky vplyvu experimentálneho vzdelávacieho programu pomocou modelu naratívneho formátu Hokus a Lotuska na rozvoj rečových kompetencií a školskej úspešnosti budú publikované v druhej polovici roku 2019 po retestovaní žiakov a po následnom spracovaní získaných dát. Podľa priebežných zistení sa žiaci tešia na aktivity, spolupracujú a vedia opakovať doteraz prebraté príebehy. Na základe analýz dát z pilotného projektu deti z experimentálnej skupiny (zapojenej o projektu) dosiahli vo výrazej miere lepšie výsledky v čítaní a v celkovej školskej úspešnosti ako deti z kontrolnej skupiny.


Výstupy z projektu (praktickej realizácie) sme publikovali v monografii: Jursová Zacharová, Z. (2019). Naratívny formát v škole - od metódy k výskumu. Bratislava: Havava.
Výsledky výskumnej časti sme publikovali v monografii: Jursová Zacharová, Z., Lemešová, M., Miškolci, J., Cabanová, K, Horváthová, Ľ., Sokolová L. (2019). Postoje, predsudky a inklúzia v slovenských školách. Bratislava: Univerzita Komenského.
Čiastočné výsledky sme publikovali v monografii: Sokolová, L. Lemešová, M., Jurosvá Zacharová, Z. (2019). Becomning a teacher. Professional motivation, personality characteristics and professional vision of pre-service teachers at the transition into practice. Roma: DITI.


Všetkým zúčastneným deťom, učiteľkám a učiteľom ďakujeme za spoluprácu

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.
hlavná riešiteľka grantovej úlohy KEGA

Stránka pre učiteľov zapojených do projektu *TU*
Viac fotiek a informácií na Facebook-u

Odborný seminár k projektu KEGA - výsledky výskumu sa bude konať 29.11.2019 v budove PdF UK na Šoltésovej 4, v miestnosti č. 52 (hneď na prízemní).

Prihasovanie TU.


Zdieľaj:
id='fdiv1'>
Masáže dojčiat
Hocus & Lotus
Prednášky
Vzdelávanie
Veda a výskum
id='fdiv2'>
Kontaktujte Nás
HAVAVA, s.r.o.
Starorímska 4
851 10, Bratislava-Rusovce
+421 903 373 945
info@havava.eu
id='fdiv3'>
Prihlásiť do Newslettra
Obchodné podmienky
Kalendár aktivít
Náš blog
O nás